INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) Solutions & BHP informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 

I. Administrator danych

Administratorem danych jest Grzegorz Mental Solutions & BHP z siedzibą w Krakowie, ul. Orawska 3/6, 30-501 Kraków, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, pod numerem: NIP 9451956521, REGON 367460964, zwany dalej „Solutions & BHP”.

 

II. Inspektor Ochrony Danych

W Solutions & BHP został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@solutionsbhp.pl lub pisemnie (na adres siedziby Solutions & BHP). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

III. Kategorie danych osobowych

Solutions & BHP przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, płeć, PESEL, NIP, REGON, data i miejsce urodzenia),
 • dane adresowe,
 • dane kontaktowe (e-mail, telefon).

 

IV. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Solutions & BHP w następujących celach:

 • podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Solutions & BHP – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
 • zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana z Solutions & BHP – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO,
 • realizacji przez Solutions & BHP czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO,
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Solutions & BHP – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Solutions & BHP w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Solutions & BHP, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Solutions & BHP – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Solutions & BHP będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

 • w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez czas obowiązywania umowy zawartej z Solutions & BHP, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
 • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
 • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Solutions & BHP – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

 

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla Solutions & BHP oraz mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 1. podmiotom i organom, którym Solutions & BHP jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Solutions & BHP danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 2. Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w Warszawie, Zarządy Województw, Komisja Europejska oraz organy administracji publicznej, lub inne uprawnione lub wskazane przez powyższe instytucje podmioty,
 3. biura informacji gospodarczej, działające na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy (np. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie),
 4. podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Solutions & BHP na podstawie zawartej z Solutions & BHP umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności podmioty świadczące na rzecz Solutions & BHP usługi doradcze, prawne, księgowo–podatkowe, audytorskie, konsultingowe, windykacji należności, podmiotom współpracującym z Solutions & BHP, w związku z usługami i produktami oferowanymi przez te podmioty,
 5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

W przypadku realizacji usług niestandardowych, w tym projektów unijnych Solutions & BHP występuje jako podmiot przetwarzający Pani/Pana dane osobowe, w tym dane wrażliwe (dotyczące m.in. stanu zdrowia), których administratorem są podmioty zewnętrzne, takie jak Bank Gospodarstwa Krajowego czy Zarządy Województw.

 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Solutions & BHP w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Solutions & BHP, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Solutions & BHP – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Solutions & BHP, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez OCWP.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

IX. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.

 

X. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy (gdy wymagają tego odrębne przepisy). W przypadku niepodania danych osobowych Solutions & BHP może odmówić zawarcia umowy.

W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.